Caching REST Service Spring Boot với Redis

Redis là viết tắt của Remote Dictionary Server. Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu theo dạng Key - Value và