Tạo Rest API đơn giản với Spring Boot và MySQL

Spring Boot hỗ trợ rất tốt cho việc xây dựng RESTful Web Services cho các ứng dụng doanh nghiệp. Ở bài viết này, chúng ta sẽ thử viết