Caching REST Service Spring Boot với Redis

Redis là viết tắt của Remote Dictionary Server. Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu theo dạng Key - Value và

Tạo Rest API đơn giản với Spring Boot và MySQL

Spring Boot hỗ trợ rất tốt cho việc xây dựng RESTful Web Services cho các ứng dụng doanh nghiệp. Ở bài viết này, chúng ta sẽ thử viết